GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

1.1.  Úvodné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú spôsob získavania, užívania a nakladania s osobnými údajmi užívateľov https://www.novaservis.sk/, ktorí sú fyzickými osobami.

1.2.  Správca

Správcom osobných údajov je:

NOVASERVIS FERRO SK spol. s r.o.

IČO 47 130 253

so sídlom Továrenská 3110/J20, 905 01 Senica

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, Vložka číslo:  31691/T

1.3 Právna úprava

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

1.4 Získavanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky, prípadne pri zriadení užívateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov, prosím, informujte nás o tom. Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies.

 

1.5   Osobné údaje

Vyplnením objednávky alebo registráciou nám poskytujete nasledujúce osobné údaje:

a) meno a priezvisko;

b) kontaktnú adresu, prípadne ďalej fakturačnú a dodaciu adresu;

c) e-mailovú adresu;

d) telefónne číslo.

1.6. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je:

a) plnenie zmluvy – za účelom dodania tovaru alebo poskytnutia služby a v prípade registrácie za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia používateľského účtu. Toto spracovanie údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm.

b) GDPR a slúži na plnenie zmluvy;

b) splnenie zákonom stanovených povinností – najmä evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod. Toto spracovanie údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a slúži na splnenie právnych povinností;

c) oprávnený záujem – zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru alebo služieb obdobných tým, ktoré ste si od nás objednali. Obchodné oznámenia sa budú týkať predovšetkým noviniek v našom obchodnom sortimente a zľavových akcií. Zasielanie obchodných oznámení bude vykonávané prostredníctvom Vášho e-mailu a môžete ho kedykoľvek odmietnuť. Toto spracovanie údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a slúži k nášmu oprávnenému záujmu.

1.7. Spracovanie osobných údajov pre zasielanie obchodných oznámení

        Aby sme Vám mohli zasielať naše obchodné oznámenia,  spracovávame nasledujúce osobné údaje:

        e mailová adresa.

        Vyššie uvedené osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám, a to ani za účelom                      

        rozosielania obchodných oznámení, ktoré si zabezpečujeme sami.

        Súhlas so spracovaním osobných údajov pre zasielanie obchodných oznámení nie je podmienkou        

        uzavretia zmluvy za účelom dodania tovaru alebo poskytnutia služby.

        Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete  

        kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom odkazu uvedeným v každom e-maile, na ktorý Vám sú

        obchodné oznámenia posielané alebo prostredníctvom menu vo Vašom užívateľskom účte.

1.8. Doba spracovania

        Po dobu trvania vzájomného zmluvného vzťahu alebo po dobu stanovenú právnymi predpismi.

        Osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení spracovávame iba po dobu prihlásenia  

        k ich odberu.

1.9. Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov

K poskytovaniu služieb ak spracovaniu osobných údajov používame spracovateľov osobných    údajov, ktorí zaisťujú správu e-shopu, doručovacie služby a zasielanie e-mailov.

Spracovatelia spracovávajú údaje výlučne na naše pokyny, bola s nimi uzavretá zmluva o spracovaní osobných údajov a sú zaviazaní k dodržiavaniu všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov.

Všetci spracovatelia boli starostlivo vybraní a budú mať prístup k Vašim osobným údajom iba v takom rozsahu a na také časové obdobie, ktoré je potrebné pre poskytnutie služby alebo v rozsahu, v ktorom ste povolili spracovanie a používanie osobných údajov.

 

1.10. Zabezpečenie osobných údajov

Zaviazali sme sa prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracovania osobných údajov.

Naši zamestnanci alebo iné fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy, a ďalšie osoby, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo zmluvného vzťahu.

 

1.11. Vaše práva

Ako subjekt údajov máte všetky práva plynúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu osobných údajov, najmä má právo:

 

a) odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,

b) prístupu k osobným údajom,

c) opravu osobných údajov,

d) výmaz osobných údajov,

e) obmedzenie spracovania osobných údajov,

f) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,

g) preniesť osobné údaje k inému správcovi,

h) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

1.12. Právo vzniesť námietku

Ak by už užívateľ nemal záujem na tom od nás čas od času dostať nejaké obchodné oznámenie či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb, má možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu jeho osobných údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ tak urobí, na tento účel už nebudeme jeho údaje spracovávať a ďalšie obchodné oznámenia a newslettery mu už nebudeme zasielať.

1.13. Súbory cookies

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka https://www.novaservis.sk/, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania. Ide o malé množstvo dát, ktoré prehliadaná webová stránka posiela do Vášho zariadenia, kde sa uloží. Pri ďalšej návšteve predtým navštívená webová stránka pomocou uložených cookies spozná, či ste na nej už niekedy boli, aké časti webu si prezeráte. Tiež si vďaka nim môžete uložiť svoje nastavenia.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje. Niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení vo Vašom internetovom prehliadači.

Pri odmietnutí používania súborov cookies však nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

Webové rozhranie používa služby Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. pracujúci s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

1.14. Kontakt

          S otázkami ku všetkým procesom spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na:

         NOVASERVIS FERRO SK spol. s r. o.,

         so sídlom Továrenská 3110/J20, 905 01 Senica

         Web: https://www.novaservis.sk/         

         E-mail: eshop@novaservis.sk

NAPÍŠTE NÁM
* povinné údaje
Zavrieť

Prihlásenie

Získajte k nákupu nad 50€ fľašu vína zadarmo